Een motie voor meer aandacht voor het parkeren van fietsen haalde het niet omdat verantwoordelijk wethouder Dennis Salman aangaf dat er al veel gebeurt (Foto: Harm Dragt).

'Motiecircus' heeft veel weg van rituele dans
Laatste update: 9 november 2017 om 11:37

NOORDWIJK - Al bij het begin van de behandeling van de programmabegroting 2018 werd vorige week donderdag duidelijk dat het wel eens een lange zit kon worden.

Want de zes fracties in de raad hadden los of met elkaar maar liefst 2 amendementen en 18 moties ingediend. Het werd een bijna zeven uur durende megasessie. Het ging dan wel primair over Noordwijk, maar alles overziende mocht gerust gesproken worden van een 'Poolse landdag'.

Het zou te kort door de bocht zijn om het te bestempelen als een rituele dans. Maar of het nu allemaal zinvol was om zoveel moties in te dienen rond het basisdocument, te weten de programmabegroting, mag ernstig betwijfeld worden. De meeste moties werden pas kort voor de beraadslaging duidelijk voor de andere fracties en je kan dus concluderen dat een gefundeerd standpunt ver te zoeken is.


Het amendement van Lijst Salman om de verhoging van de OZB te vervangen door een verhoging van de forensenbelasting haalde het niet. Die van het CDA en de VVD om de verhoging vast te stellen op 1,4  in plaats van 1,6 procent haalde het met steun van PUUR wel. Daarop werd de programmabegroting 2018 met een glimlach op het gezicht van verantwoordelijk wethouder Gerben van Duin unaniem aangenomen. De reden waarom het zitvlees van menigeen werd getart had te maken met de behandeling van de 18 moties. Het CDA diende er zelf 5 in, Lijst Salman 3, de VVD 2 en de rest werd ingediend in wisselende samenstellingen.


Waar maakten de fracties zich druk om? Een beperkte bloemlezing. D66 en PUUR willen versneld concrete voorstellen horen over de Centrumvisie Noordwijk Binnen. In de motie stond als opleverdatum medio volgend jaar  maar dat werd ingekort tot juni 2018. Met een tussenrapportage door het college in maart. Omdat Lijst Salman, de PvdA-GroenLinks en de VVD zich hier in konden vinden werd de motie aangenomen.
De motie van het CDA om meer plekken te realiseren voor het parkeren van fietsen haalde het niet mede omdat verantwoordelijk wethouder Dennis Salman zei dat er al veel aan gedaan wordt.

De motie van hetzelfde CDA om de verkeersveiligheid op tal van manieren en plekken te verbeteren haalde het met steun van Lijst Salman, PvdA-GroenLinks en de VVD wel. De komst van een waterspeeltuin in het Middengebied is met een unaniem aangenomen motie sprongen dichterbij gekomen. De motie van PvdA-GroenLinks om een tegeltax in te voeren teneinde huiseigenaren te bewegen om hun betegelde tuinen van meer groen te voorzien kreeg alleen steun van de indienende partij. De VVD tenslotte diende een motie in om een breed gedragen logo voor de nieuwe gemeente te ontwerpen en als middel daarvoor een ontwerpwedstrijd voor iedereen uit te schrijven. De meerderheid van de fracties kon zich daar wel in vinden.


Of de aangenomen moties het gewenste effect gaan sorteren moet afgewacht worden. Want de VVD diende ook een motie in waarin werd gewezen op zo'n 60 moties die eerder waren aangenomen maar waar nog geen invulling aan is gegeven. Over de vijf die de VVD in de motie met name noemde zei wethouder Hans Bakker dat die volop de aandacht hebben en daarmee gaf hij aan dat de motie overbodig zou zijn. Hij zegde toe om een schriftelijke reactie te geven op de vijf aangenomen moties waarop de VVD besloot om de motie 'Moties-moties-moties' in te trekken.