Impressies van een aantal van de voorgestelde maatregel voor Oosteinde, Oranje Nassaustraat, Herenweg en Sweilandstraat. Met onder andere suggestiestroken, bredere fietspaden en wegversmallingen moet de verkeerveiligheid vergroot worden (Illustraties: pr).

Doorgaande route Warmond moet verkeersveiliger worden
Laatste update: 6 oktober 2017 om 10:36

WARMOND - Zo'n honderd Warmonders kwamen dinsdagavond naar de inloopavond van de gemeente Teylingen in Het Trefpunt.

Daar werden ze geïnformeerd over de plannen te behoeve van de verkeersveiligheid in het dorp. De voorgestelde maatregelen betreffen vooral de doorgaande route Oosteinde - Oranje Nassaulaan. Er werden diverse varianten voorgesteld en de bezoekers konden hun voorkeur kenbaar door middel van het invullen van een enquêteformulier. Via internet deden 52 anderen dat al eerder. "Het gehele project is geldverkwisting", vindt een bewoner van de Sweilandstraat. "Behalve voor het tracé Oosteinde - Herenweg buiten de bebouwde kom." Een ander vindt: "Onlangs is de Herenweg flink aangepakt, maar het gehele traject markeren als een 30 kilometerzone is echt top."

Niet zo zeer het aantal verkeersongelukken dat op de doorgaande route door Warmond plaatsheeft, maar juist het onprettige en onveilige verkeersgevoel dat mensen, met name fietsers en wandelaars, ervaren was voor de gemeente aanleiding om in mei te starten met een ontwerpproces. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers van de veelbesproken wegen werden plannen bedacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Na de ingewonnen input op de twee eerder georganiseerde ontwerpmarkten, werden in samenwerking met het stedelijk adviesbureau Mobycon Concordis Groep uit Delft per tracédeel twee conceptontwerpen opgesteld. Op de inloopbijeenkomst waren die allemaal met toelichting van medewerkers van de gemeente en Mobycon te aanschouwen.


De drie tracédelen omvatten I:Oosteinde - Herenweg buiten de bebouwde kom, II:Herenweg - Sweilandstraat en III:Oranje Nassaulaan. De eerste resultaten lieten zien dat vrij liggende fietspaden voor velen belangrijk zijn, evenals het invoeren van een maximum snelheid van 30 kilometer en het behoud van de gelijkwaardige voorrangskruisingen die de doorstroming bevorderen. "Het vervallen van de bushalte Warmundastraat is een slechte zaak", meende een bewoner van de Sweilandstraat, terwijl een andere inwoner van Warmond opperde het sluipverkeer te weren. "In heel Warmond wordt het dan een stuk rustiger."


Warmonder Pieter Klapwijk bejubelde het invoeren van de 30 kilometersnelheid grijzend en toonde zijn onbegrip voor het laten gelden van 50 dan wel 60 kilometer. Zijn voorkeur op tracé III gaat uit naar aan weerszijde van de weg verbrede fietsstroken tot de actuele richtlijnbreedte van 1,7 meter.  "Wat is die tijdwinst nou en wat maakt het per saldo nou uit? Hier begrijp ik werkelijk niets van. Als je weet dat er veel fietsers zijn en je in een dorp rijdt moet je gewoon rustig rijden. Klaar uit."


Een bewoner van het Oosteinde nuanceerde haar oordeel. "Het is anders wanneer aan de straat woont dan dat je slechts gebruiker bent van de weg. Dan ben je als fietser goed af, terwijl je als wandelaar de pineut bent. Verander het  'buitengebied' in 'binnen de bebouwde kom'. Dan zijn verkeersmaatregelen mogelijk en ben je van alles af. Belachelijk dat op het Oosteinde nog geen maximum snelheid van 30 kilometer geldt. Het is echt heel belangrijk dat die auto's langzamer gaan rijden." 


Enkele bewoners uitten hun genoegen over de manier waarop de gemeente in samenspraak met burgers het gehele proces aanpakt. "Als bewoner wordt je goed geïnformeerd, zowel met de nieuwsbrief als de verschillende inloopavonden. Maar of de aanpak daadwerkelijk de verkeersveiligheid verbetert laat ik in het midden."


Samen met Mobycon gaat de gemeente deze enquête nader beoordelen en de resultaten uitwerken. Niet alleen het aantal voorkeurstemmen van de conceptontwerpen zal van doorslaggevend belang zijn, want argumenten zullen worden gewogen. Eind november neemt het college van B&W een besluit en stelt dat voor aan de gemeenteraad. De planning is dat de Raadscommissie het besluit in december bespreekt en tot vaststelling van een definitief ontwerp overgaat. Na vaststelling van het eindontwerp door de gemeenteraad en het beschikbaar stellen van het krediet, kan de aanbesteding worden gestart. De kosten worden geraamd tussen de vijf en zeven miljoen euro.