Archeologisch Onderzoek Leiden heeft onlangs de eerste archeologische onderzoeken in Offem Zuid afgerond. Nader onderzoek is nodig en noodzakelijk gezien de vondsten die gedaan zijn in de vijftig sleuven die in vijf weken zijn gegraven en onderzocht (Foto: Harm Dragt).

Al genoeg vondsten om verder te speuren in Offem Zuid
Laatste update: 27 juli 2016 om 14:07

NOORDWIJK- In de afgelopen vijf weken is er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan in het gebied, dat bekend staat als Offem Zuid.

Het onderzoek is wettelijk verplicht omdat daar een nieuwe woonwijk moet verrijzen. De vondsten en waarnemingen tot nu toe zijn zodanig dat nader onderzoek gewenst en noodzakelijk is.

Sinds de in 2007 aangenomen Wet op de Archeologische Monumenten Zorg zijn gemeenten verplicht om archeologisch bodemonderzoek te laten uitvoeren wanneer er bouwplannen ter plekke voorzien zijn. Dus ook in de grote uitleglocatie Offem Zuid, waar in verschillende fasen een compleet nieuwe woonwijk moet verrijzen. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden in de afgelopen vijf weken en is voorlopig afgerond. Dat 'voorlopig' heeft voor een belangrijk deel te maken met de vondsten en waarnemingen tot nu toe, die waarschijnlijk gaan leiden tot vervolgonderzoek en het feit dat een deel van het terrein nog niet onderzocht kon worden vanwege de aanwezigeheid van asbest.


Senior archeoloog Minja Hemminga van Archeologisch Onderzoek Leiden dat het onderzoek in opdracht van de gemeente Noordwijk uitvoert: "Een derde partij heeft boringen verricht, die samen met bureauonderzoek een eerste indicatie hebben gegeven van de deelterreinen waar verder gezocht moest worden. Daarop zijn er kaarten gemaakt waar dat nader onderzoek door middel van het graven van sleuven zou moeten plaatsvinden. Op heel Offem Zuid hebben wij zo'n vijftig gleuven gegraven.

Die hebben ons een goed beeld gegeven over de aanwezigheid van mensen in dat specifieke gebied. In het meest westelijke gedeelte, dat in eigendom is van de gemeente en waar Van Rhijn Bouw als eerste met bouwactiviteiten gaat beginnen zijn nauwelijks tot geen vondsten gedaan die wijzen op vroegere bewoning. Dat gedeelte kende door onder meer overstromingen een te dynamisch karakter om aantrekkelijk te zijn voor korte of langdurige nederzettingen."


In de oudheid werden vooral de droge delen opgezocht, waaronder de daar aanwezige duinen, om veilig te kunnen wonen. "Oostelijker hebben wij een geheel ander beeld aangetroffen. Wij moeten het nog nader onderzoeken maar zo ver wij nu kunnen analyseren hebben hier mensen gewoond uit het midden van de IJzertijd, oftewel zo'n 400 jaar voor Christus. Verkleuringen in de grond wijzen op nederzettingen (kortdurende en/of langdurige bewoning is nog onderwerp van onderzoek) en greppels uit die tijd. Van de mogelijke aanwezigheid van Romeinen hebben wij tot nu toe nog geen duidelijke indicatie gekregen."


De monding van de Oude Rijn die als Noordelijke grens wordt gezien van het 'The Roman empire' blijkt noordelijker te hebben gelegen (het huidige Vinkenveld) dan tot lang werd aangenomen. Hemminga: "Dus zou het kunnen zijn dat alsnog vondsten worden gedaan die duiden op de aanwezigheid van de Romeinen. Cruciaal gebied is het asbesthoudende gedeelte op de centrale as van Offem Zuid waar nog geen onderzoek heeft kunnen plaatsvinden. De vraag is of ook daar sprake is geweest van kortdurende of langdurige menselijke activiteiten op veeteelt en landbouwgebied en of daar ook scherven worden aangetroffen zoals in het in het oostelijke deel van Offem Zuid."


Het uitgevoerde onderzoek heeft al de nodige antwoorden opgeleverd, maar laat nog veel vragen onbeantwoord. "Aan de hand van onze bevindingen in het veld en vanuit de studies gaan wij een evaluatierapport opstellen. Dat wordt gevolgd door een eindrapport waarin wij ook adviezen geven over hoe nu verder."